Птиците во Македонија

Птиците (зошто сакам да пишувам за птиците, птичарење, список на птици во Македонија на Википедија);

Литература и бројност на видовите птици во Македонија (недостаток на литература и објекти за сместување и набљудување на птичарите);

No comments:

Post a Comment