22.3.10

Голема преселба на народите?

Пренесено од постар блог:

Во големата преселба на народите најзначајно за Македонците е доселувањето на Словените на овие простори (и според нашите комунистички истории) нивната целосна окупација и етничко чистење. Според нашите соседи (нешто пред кое светот ги затвара очите) само во Македонија се случило Словените целосно да го исчистат просторот, да не остават ниту еден жив Антички Македонец, а секаде на Балканот и во Европа да се случило претопување на староседелците со новодојдените племиња. На пример, пра-Бугарите, Тракијците и Словените ја создале новата Бугарска нација, пра-романците и Дакијците се создавачи на Романците и да не зборувам за занесеноста на Грците дека тие се директни потомци на Елините неизмешани со ниеден друг народ, итн.
Приказните за доселувањето на Словените имаат многу недостатоци. Вистина, има пишани документи за нападите на Аварските и Словенските племиња, но вистински археолошки докази за такво нешто во Македонија нема. Односно, за неков варваризам и доселба на Словени.
Најсимптоматичен ми е написот на Музејот на Македонија за овој период:

Археолошката збирка посветена на преселбата на народите обединува мала група на предмети карактеристични за миграциите од крајот на доцната антика и раниот среден век. Наспроти продорите на Германските и Хунските народи во текот на IV и V в., кои длабоко ја вознемириле моќната доцно Римска империја не успевајќи да остават подлабоки траги врз нејзиниот интегритет на Балканот, појавата на бројните Словенски, Аварски и Кутригурски племиња, во VI в., ја навестиле новата епоха на Темниот среден век, наметнувајќи целосна промена на етничката, социјалната, културната и политичката структура на Балканскиот Полуостров.
Иако трагите од живеењето на најраните Словени на територијата на Р. Македонија не се бројни, нив сепак најасно ги препознаваме во рачно работените грнци претставени со примерокот од лок. Варница, с. Стар Караорман, Штип и бардакот од с. Виничани, Велес, а кругот на магиско-ритуалните анимистички верувања во фрагментираната бронзена фибула од истиот локалитет, како и сребрената апликација со човечки лик од Баргала, сите датирани во VII в. Бронзениот коњанички амулет со претстава на човечка глава врз седлото на коњ во галоп во себе ги овоплотува номадските верувања на ритуалниот круг на Тангара и шаманистичките обреди на приближување на земниот свет, светот на божествата и светот на духовите, поч. VI - VII/IX в., с. Зовиќ, Битола.
Најголем дел од предметите:торквес, масивни фибули и ножиња, привезоци со изразито геометризирана форма, и женските накитни форми: масивни наушници, шаренолики низи на стаклени мониста и еден привезок крст, припаѓаат на специфичната култура Комани-Крује која само со еден дел проектира на територијата на Р. Македонија на локалитетите Цигански гробишта, с. Радолишта, Струга и Св. Ерзамо, Охрид. Компактноста на оваа културна група типична за целиот ран среден век, VI - IX в., го одразува влијанието на сеуште моќната Византиска империја во управувањето со Балканот, разместувањето на Словенските племиња и војничките посади на стратешки места долж патиштата, контролирајќи ги помалку или повеќе движењата, контактите, трговијата, преселувањата и зближувајќи ги новонаселениците со староседелците, запознавајќи ги за заедничко живеење во светот на зрелиот среден век и новото феудално општество.

Уште еднаш да нагласам, официјалниот Музеј на Македонија за овој период вели:

Иако трагите од живеењето на најраните Словени на територијата на Р. Македонија не се бројни, нив сепак најасно ги препознаваме - наодите не се бројни и нејасно ги препознаваме???
Мене воопшто не ми е јасно какво е тоа нејасно препознавање!?!
Дефинитивно оваа работа со Словените е матна и треба да се преиспита.
Што е словенство? Кои се словените? Јас се сомневам дека тие некогаш се доселувале од некаде. Можеби тие војувале и освојувале, но има индиции дека тие на овие простори живееле отсекогаш.
Јазикот и обичаите се основа за разликување на еден народ од друг.
Докажано е дека јазикот на Античките Македонци се разликувал од грчкиот и дека тие меѓусебно не се разбирале. Но, дали античкомакедонскиот јазик има допирни точки со денешниот македонски јазик? Обидот вакво нешто да докажат нашите академици Тентов и Бошевски со дешифрирањето на средниот текст на Камненот на Розета во Македонија наиде на голем отпор. Штета е што не можат побрзо да се најдат повеќе пишани документи од времето на Александар на неговиот роден говор за конечно да го имаме античкомакедонскиот јазик и да можеме да го споредуваме. Верувам дека во депоата на грчките музеи такво нешто има, но никогаш нема да се обелодени, или веднаш се уништува.
Можеби некому му е смешно, но Каменот од Розета најверојатно ќе ја даде врската што ја бараме. Мене како јазичар ме фасцинираат сличностите од типот на правење на множина на именките со -и, суперлативот со -нај, карактеристики на денешниот и тогашниот јазик, како и сличноста на некои зборови од нашиот јазик кои ги нема во другите јазици.
Јас верувам дека има нераскинлива врска на античкомакедонскиот народ со денешните Македонци. Верувам дека има голема врска на античкомакедонскиот јазик со денешниот македонски јазик, верувам дека и обичаите од тоа време ние се уште ги негуваме. Верувам дека оние што денес ги нарекуваат Словени отсекогаш живееле овде и дека јазикот на Словените ја има основата токму од тука, од Македонците што живееле со милениуми на овие простори. Само се надевам дека ова мое верување ќе може и да се докаже. За тоа треба сите ние да дадеме влог.

1 comment:

 1. Нено Богдан:

  Еве ѕирни го официјалното толкување што официјалната наука го дава за потеклото на зборот „Кентаур“

  The Greek word kentauros is generally regarded as of obscure origin.[12] The etymology from ken - tauros, "piercing bull-stickers" was a Euhemerist suggestion in Palaephatus' rationalizing text on Greek mythology, On Incredible Tales (Περὶ ἀπίστων): mounted archers from a village called Nephele eliminating a herd of bulls that were the scourge of Ixion's kingdom.[13] Another possible related etymology can be "bull-slayer".[14] Some say that the Greeks took the constellation of Centaurus, and also its name "piercing bull", from Mesopotamia, where it symbolized the god Baal who represents rain and fertility, fighting with and piercing with his horns the demon Mot who represents the summer drought. In Greece, the constellation of Centaurus was noted by Eudoxus of Cnidus in the fourth century BC and by Aratus in the third century.

  Со други збровои, ова суштетсво пола човек пола коњ има име кое е повразно со убивање на бикови?

  А можеби грчките доселеници од Северна Африка го зеле од пражителите на Балканот (таканаречените Пелазги) на чиј јазик, ако бил сличен со нашиот би имало многу пореална етимологија:

  Коњ - Којн - Коејн - Коен - К’ен - Кен
  Створ - С’твор - ’твор - тваур - таур

  Коњ + Створ = Кентаур (ос)

  Значи кентаурот е всушност Коњоствор.

  Ама за некого повеќе логика има тоа да значи „прободувач на бикови“ одошто „коњоствор“

  Е ај де де...

  ReplyDelete